وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

عوارض تردد ده روزه وسايط نقليه موتوري كه در منطقه آزاد كيش شماره گذاري نشده اند

خروج

عوارض تردد ده روزه وسايط نقليه موتوري كه در منطقه آزاد كيش شماره گذاري نشده اند

رديف

نوع خودرو

عوارض سال 91 به ريال

توضيحات

1

انواع خودرو سواري و ون

300,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

2

انواع وانتهاي دو كابين

600,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

3

انواع وانتهاي يك كابين

600,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

4

انواع كاميون

200,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

5

انواع اتوبوس

1,000,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

6

انواع ميني بوس

500,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

7

كاميونت

200,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

8


ماشين آلات نصب شده بر روي خودرو

صفر

منوط به اجازه نامه قبلي از معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري در مهلت مقرر در مجوز


  • تاریخ شروع : 08/03/1391