وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

امور گمركي و تخفيفات ويژه تعرفه گمركي

به منظور تشويق، جذب و رونقِ واردات کالا به سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد، -وفق مصوبه شماره 64648 مورخ 82/12/13 هيئت وزيران- تا سقف 15 درصدِ ارزش کالا از سود بازرگانی کاهش میی‌ابد؛ به این ترتیب که گمركِ سازمان منطقه آزاد، هنگام ورود کالا به منطقه، معادل 15 درصدِ ارزش كالاي اظهارشده را به صورت نقد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي با سر رسيد 4 ماهه دريافت می نماید

خروج

امور گمركي و تخفيفات ويژه تعرفه گمركي

به منظور تشويق، جذب و رونق واردات کالا به سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد، -وفق مصوبه شماره 64648 مورخ 82/12/13 هيئت وزيران- تا سقف 15 درصد ارزش کالا از سود بازرگانی کاهش می یابد؛ به این ترتیب که گمرك سازمان منطقه آزاد، هنگام ورود کالا به منطقه، معادل 15 درصد ارزش كالاي اظهارشده را به صورت نقد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي با سر رسيد 4 ماهه دريافت می نماید؛ و پس از ارسال كالا به سرزمين اصلي، طبق جدول پلكاني، از 7 الی 5 /11 درصد مبلغ اخذ شده  بابت هزينه هاي مرتبط به ورود كالا به منطقه یعنی 15 درصد دریافت شده به صورت نقد یا ضمانت نامه را به صاحب كالا مسترد مي گرداند. چنانچه بازرگانان کالایی را از طریق واردات، وارد سرزمین اصلی کرده باشند می توانند یک چهارم کالا را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد منطقه آزاد کیش نمایند. در راستای تشویق بازرگانان و تجار به خرید کالا از مبدأ ساخت یا از نمایندگی های اصلی و معتبر، در صورتی که محرز نمایند کالای خود را از مبدأ ساخت یا از نمایندگی های فروش اصلی و معتبر خریداری نموده اند در عوارض ورودی مشمول تخفیف حمل از مبدأ ، معادل 10 درصد عوارض گمرکی می گردند.