وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ب- شركت سهامي خاص

تکمیل دفترچه ثبت شرک تها(سهامی خاص) شامل: دو نسخه اظهارنامه كه تكميل شده و به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد. دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

خروج

ب- شركت سهامي خاص

• تکمیل دفترچه ثبت شرکتها(سهامی خاص)

شامل:

• دو نسخه اظهارنامه كه تكميل شده و به امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.

• دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

• دو نسخه صورتجلسه مجمع مؤسس كه به امضاي تمامي سهامداران و بازرسان رسيده باشد.

• دو نسخه صورتجلسه اولين جلسه هيأت مديره كه به امضاء كليه مديران رسيده باشد.

• فتوكپي صفحه اول شناسنامه تمامي مديران،سهامداران و بازرسان (در صورتي كه اشخاص مذكور

داراي شخصيت حقوقي باشند، به جاي فتوكپي شناسنامه آگهي روزنامه رسمي و حكم نمايندگي ارايه شود.)

• گواهي از بانك هاي جزيره کیش كه حاكي از تودیع حداقل 35 درصد سرمايه باشد.

•تقويم نامه سرمايه غير نقدي توسط كارشناس رسمي دادگستري در صورتي كه تمام يا قسمتي از

سرمايه شركت به صورت غير نقدي باشد.

• فتوكپي مجوز فعاليت اقتصادي به نام شركت كه توسط مديريت بازرگاني سازمان صادر شده باشد.

• پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شركت و درج آگهي پس از تكميل كليه مدارك

•پلمب دفاتر تجاري شركت ( یک جلد دفتر كل و یک جلد دفتر روزنامه) پس از ثبت شركت