وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

عوارض پذيره مجوز فعاليت اقتصادي

خروج

عوارض پذيره مجوز فعاليت اقتصادي

كاربري

ميزان عوارض براي هر متر مربع (ريال)

تجاري

60000

خدماتي

30000

سياحتي

6000

صنعتي ( هاي غير تك)

4800

صنعتي (هاي تك)

1500

كارگاههاي توليد مصالح

10000

انبارداري

19000

فرهنگي، ورزشي، آموزشي

1500

اداري و شركتهاي دولتي

42000

كشاورزي

700

بانكداري(بيمه، بانك، صرافي و بورس)

80000

نمايشگاه

80000

نمايشگاه صادراتي

17000

پرورش، نگهداري و گلخانه براي گياهان تزئيني

300

كارت بازرگاني (عام)

5000000

كارت بازرگاني (خاص)

2000000

 

  • تاریخ شروع : 08/03/1391