وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شرایط صدور مجوزهای سرمایه گذاری

شرایط و مراحل سرمایه گذاری صنعتی- نحوه صدور جواز تاسیس- مجوز واگذاری زمین- نحوه صدور پروانه بهره برداری

خروج