وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

دموگرافی جمعیت

بر اساس سرشماري سال 1390 ، جمعيت کیش 23027 نفر بوده كه نسبت به سال 1379 رشدي معادل 5/ 39 درصد (سالانه 6/ 3 درصد)داشته است.

خروج

دموگرافی جمعیت

بر اساس سرشماري سال 1390 ، جمعيت کیش 23027 نفر بوده كه نسبت به سال 1379 رشدي معادل 5/ 39 درصد (سالانه 3/6 درصد)داشته است. بر اين اساس طي سال های 1385تا 1390 رشد متوسط سالانه تعداد خانوارهاي ساكن در جزيره 3 درصد و تعداد آن ها 7446 خانوار برآورد گرديده است. همچنين نسبتِ جنسيتي، 112/5 مرد به ازاي هر 100 زن محاسبه شده است.