وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فاز 2: فرایند سرمایه گذاری صنعتی پس از تحویل زمین

صدور معرفی نامه مجوز فعالیت اقتصادی، ارائه نقشه هاي اجرايي ساختمان، دريافت پروانه ساخت، شروع عمليات ساختماني، تكميل بنا و دریافت پایان کار ،ارائه نقشه هاي اجرايي ساختمان، دريافت پروانه ساخت، شروع عمليات ساختماني، تكميل بنا و دریافت پایان کار ،ورود ماشين آلات و مواد اوليه بدون پرداخت عوارض و نصب ماشين آلات و ...

خروج

فاز 2: فرایند سرمایه گذاری صنعتی پس از تحویل زمین

7 صدور معرفی نامه مجوز فعالیت اقتصادی

8- ارائه نقشه هاي اجرايي ساختمان، دريافت پروانه ساخت، شروع عمليات ساختماني، تكميل بنا و دریافت پایان کار

9-ورود ماشين آلات و مواد اوليه بدون پرداخت عوارض و نصب ماشين آلات

10- راه اندازي كارخانه

11- ارائه درخواست جهت اخذ سهميه ارزش افزوده، تكميل پرسشنامه مربوطه و اخذ درصد ارزش افزوده از كميسيون ارزش افزوده انتقال محصولات توليدي به سرزمين اصلي بر اساس درصد های اخذشده و صادرات به کشورهای خارجی

Image title