وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مشو ق ها و سياست هاي حمايتي

خروج

مشو ق ها و سياست هاي حمايتي

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش، هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زير اقدام به سرمايه گذاري نمايد :

الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين و پرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.

ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواند زمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.

ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت با سازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.