وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ارائه خدمات تجارت خارجي

خروج

ارائه خدمات تجارت خارجي

• مدارك مورد نياز:

 - اجراي بخشنامه بانك مركزي (ورود كالا و يوزانس خريد هاي خارجي)

 - ارائه نامه از بانك گشايش كننده اعتبار با كليه مشخصات ازقبيل تعرفه كالا، مبلغ ارزي، مدت زمان، نوع كالا و .... به همراه پروفرماي ممهور به مهر بانك به مديريت بازرگاني