وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

هتلداري و خدمات گردشگري

خروج

هتلداري و خدمات گردشگري

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-کپي آخرين گواهي پايان کار

4-تائيديه معاونت گردشگري سازمان منطقه آزادکيش

5-تائيديه موسسه توسعه سلامت کيش

6-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

7-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

8-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

9-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

10-معرفينامه جامعه هلتداران و مراکز اقامتي کيش

11-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

12-واريز وجه عوارض پذيره

13- ارائه گردش مالي