وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

خرید تجهیزات فشار قوی (سوئیچگیر)

خروج

خرید تجهیزات فشار قوی (سوئیچگیر)

خرید تجهیزات فشار قوی (سوئیچگیر)

1- عنوان پروژه:
خرید تجهیزات فشار قوی (سوئیچگیر( پستهای فوق توزیع ) 132 کیلوولت)
2-تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی:

به منظور افزایش سرعت انتقال و سطح پوشش شبکه توزیع برق در محدوده شمال غرب و جنوب شرق جزیره، سازمان منطقه آزاد کیش در حال احداث 3 پست انتقال در محورکرانه، منطقه صدف و میرمهنا می باشد. لذا به منظور تجهیز پروژه های فوق خرید و نصب سه سوئیچگیر 132 کیلوولت از نوع GIS با مجموع 35 فیدر و دوکلید کوپلاژ و دو کلید سکشن در دستور کار سازمان می باشد.
3- محل اجرای پروژه:

پستهای کرانه در مجاورت شرکت آب و برق کیش، پست میرمهنا در محدوده نوبنیاد و پست صدف در محدوده پایگاه هوایی
4- حجم عملیات عمرانی پروژه:

سوئیچگیر 132 کیلوولت GIS کرانه با 2 باس بار و 19 فیدر، 2 کلید کوپلاژ و 2 کلید سکشن
سوئیچگیر 132 کیلوولت GIS صدف با 1 باس بار و 11 فیدر
سوئیچگیر 132 کیلوولت GIS میرمهنا با 1 باس بار و 9 فیدر
(ولتاژ 132 کیلوولت، جریان نامی باس 3150 آمپر، قدرت اتصال کوتاه 40 کیلو آمپر 3 ثانیه)
5- پیشرفت فیزیکی پروژه:

طراحی پروژه انجام و اسناد فنی آماده شده است.
6-زمان بندی دوره اجرای پروژه:

مدت زمان اجرای پروژه 8 ماه برآورد گردیده است.
7-برآورد هزینه پروژه:

هزینه اجرای این پروژه حدود 350 میلیارد ريال برآورد گردیده است.
8- روش باز پرداخت دیون:

با توجه به انتفاع حاصل از ترانزیت انرژی، این پروژه در قالب قرارداد BOT و یا EPCF به سرمایه گذاران دارای صلاحیت اعطا می گردد.
9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی:

سازمان منطقه آزاد کیش کلیه تضامین مورد نیاز را به سرمایه گذاران ارایه می دارد.