وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

عوارض شماره گذاري در منطقه آزاد كيش

خروج

عوارض شماره گذاري در منطقه آزاد كيش

رديف

شرح

ميزان عوارض
(91 )

توضيحات

1

انواع خودروهاي سواري شخصي، هايس و ون

25,000,000

 

2

خودروهاي سواري عمومي (تاكسي معوض) معاف از پرداخت عوارض ورود و عوارض شماره گذاري

______

براي تاكسيهاي بدون معوض مطابق مصوبه هيأت مديره

3

انواع كاميون و كمپرسي

10,000,000

 

4

وانتهاي تك كابين

40,000,000

 

5

وانتهاي دو كابين

43,000,000

 

6

ميني بوس

2,500,000

 

7

اتوبوس

4,000,000

 

8

موتور سيكلت دنده اي

ورود غير مجاز

 

9

موتور سيكلت بدون دنده

ورود غير مجاز

 

10

دوچرخه از هر نوع بطور مقطوع

100,000

 

11

خودروهاي راه سازي به استثناي كاميون و كمپرسي

2,000,000

 

  • تاریخ شروع : 14/04/1391