وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

الف- شركت با مسئوليت محدود

تکمیل دفترچه ثبت شرکتها(مسئولیت محدود) شامل: دو نسخه شركتنامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد. دو نسخه تقاضانامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد. دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاي تمامي شركاء رسيده باشد.

خروج

الف- شركت با مسئوليت محدود

• تکمیل دفترچه ثبت شرکت ها(مسئولیت محدود)
شامل:
• دو نسخه شركت نامه كه تكميل شده و به امضاءكليه شركاء رسيده باشد.
• دو نسخه تقاضانامه كه تكميل شده و به امضاءكليه شركاء رسيده باشد.
• دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاي تمامي شركاء رسيده باشد.
• دو نسخه صورتجلسه مجمع مؤسس كه تكميل شده و به امضاء شركا و مديران شركت رسيده
باشد.
•فتوكپي صفحه اول شناسنامه كليه شركاء ومديران شركت (در صورتي كه اشخاص مذكور داراي
شخصيت حقوقي باشند، بجاي فتوكپي شناسنامه آگهي روزنامه رسمي و حكم نمايندگي ارايه شود.)
• در صورتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه شركت غير نقد باشد، تقويم نامه سرمايه غير نقدي توسط شركا الزامي است.
•فتوكپي مجوز فعاليت اقتصادي به نام شركت كه توسط مديريت بازرگاني- بخش صدور مجوز
اقتصادی صادر شده است.
•پرداخت هزينه هاي مربوط به ثبت شركت وآگهي روزنامه رسمي
• پلمب دفتر تجاري شركت (يك جلد دفتر كل ويك جلد دفتر روزنامه)پس از ثبت شركت

• تذكر مهم: قبل از تكميل مدارك لازم است موافقت اداره ثبت شركتهاي منطقه در مورد نام
پيشنهادي شركت و موضوع فعاليت شركت اخذشود. ضمناً مدارك ارايه شده حتي الامكان به صورت تايپ شده تهيه گردد و چنانچه به صورت دست نويس تهيه شود، مي بايست با خط خوش وخوانا، بدون هر گونه قلم خوردگي يا لاك گرفتگي و با قلم واحد تنظيم شود.