وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده

خروج

بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده


ابلاغ دادنامه در خصوص بند یک بخشنامه چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده    Image title   1.pdf


چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری    Image title2.pdf