وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

بانك، بيمه، بورس و صرافي

خروج

بانك، بيمه، بورس و صرافي

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-تائيديه مديريت سرمايه گذاري سازمان

4-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

5-کپي حکم انتصاب رئيس شعبه

6- معرفينامه بازار

7-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

8-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

9-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

10-واريز وجه عوارض پذيره

11-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت