وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

كارگاهي (مجوز فقط به نام دارنده پروانه صنايع صادر خواهد شد)

خروج

كارگاهي (مجوز فقط به نام دارنده پروانه صنايع صادر خواهد شد)

1-کپي قرارداد اجاره زمين

2-کپي پروانه صنعتي از مديريت صنايع سازمان منطقه آزاد كيش

3-تائيديه واحد عمراني سازمان

4-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

5-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

6-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

7-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

8-واريز وجه عوارض پذيره

9-معرفينامه سنديکاي صاحبان صنايع کيش

10-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

11-ارائه گردش مالي