وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مقررات صادرات و واردات وامورگمركي

خروج

مقررات صادرات و واردات وامورگمركي

توضیحات :

الف – ورود كالا به مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2- ورود هر نوع كالا به هر يك از مناطق مجاز است . به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور ( كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد )‌ ممنوع ، يا براساس مقررات ويژه منطقه غير مجاز مي شود.
تبصره – ورود كالا با مبدا ساخت اسراييل به منطقه ممنوع است .
ماده 3- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي وارده به منطقه را براي ثبت آماري گمركي به وزارت بازرگاني و گمرك ايران بفرستد .
ماده 4- ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات انجام مي شود ، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي ، امنيتي ، فرهنگي و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامي است .
تبصره – ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد نمود.

ماده 5- ورود كالا به منطقه از راه هاي زير مجاز و تابع اين مقررات مي باشد:
1- كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور يا ديگر مناطق آزاد تجاري – صنعتي كشور ، وارد منطقه مي شوند . چنانچه از نوع مصالح ، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي ، تجاري ، خدماتي ،‌مسكوني و فعاليت هاي زير بنايي ( به استثناي وسايل تزييني و مبل ) باشند ، با تشخيص سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.
2- ماشين آلات ، مواد اوليه ،‌ اجزاو قطعات مورد نياز توليد ، تجهيزات و ابزار آلات توليدي ،‌قطعات يدكي ماشين آلات توليدي و وسايل نقليه سرمايه اي ( به استثناي اتومبيل سواري و قايق تفريحي ) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.
3- كالاهاي كه از خارج ياساير مناطق آزاد كشور ، (‌به استثناي كالاهاي موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده )‌به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي گردند ، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند ، صرفا" عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.
4- ورود كالا به منظور نگهداري اماني در انبارهاي زير كليه منطقه براي مهلت معين مجاز است . انتقال كالاي مذكور به اين انبارها تابع تشريفات ترانزيت داخلي منطقه است و استفاده و نقل و انتقال كالا از اين انبارها بدون اطلاع و كسب مجوز يا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين مقررات محسوب مي شود.
5- به استثناي مواردي كه سازمان هر منطقه ، ترتيب ديگري مقرر دارد ،‌ورود كالا از خارج ، ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي ، براي عرضه در نمايشگاه ، صادرات مجدد ، بسته بندي مجدد ، تفكيك ،‌درجه بندي ،‌پاك كردن ،‌مخلوط كردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه هاي خدماتي تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است . استفاده يا فروش اين كالاها كه از خارج وارد شده ، در منطقه براساس ارزش كالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي مي باشد .
تبصره – كالاهايي كه به منظور تكميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزاد كشور يا از ساير نقاط كشور وارد منطقه مي شوند به صورت ورود موقت و براساس ضوابط منطقه و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ولي با پرداخت هزينه هاي خدماتي مجاز است . مهلت نگهداري اين كالاها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو سال خواهد بود.
6- ورود و تخليه كالا در بنادر منطقه كه سازمان منطقه اعلام مي دارد ، به منظور ترانس شيپمنت و ترانزيت خارجي ،‌با پرداخت هزينه خدماتي انجام تشريفات مقرر مجاز است .
7- كليه كالاهايي كه از خارج كشور به مقصد مناطق آزاد يا از مناطق آزاد به‌مقصد كشورهاي خارجي از طريق سرزمين اصلي حمل مي شود تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خارجي موضوع فصل هفتم آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي بوده و در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات انجام خواهد شد .
تبصره – ترانزيت خارجي كالاهاي ممنوعه قانوني مستلزم اخذ مجوز از شوراي عالي مناطق آزاد مي باشد.

ب – صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 6- سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شود ، اقدام نمايد . مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدا صادره را بپذيرند.
ماده 7- صدور كالا از مناطق تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است كه در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات خواهد بود.
تبصره – مانيفست وسايل نقليه اي كه به مقصد كشورهاي خارجي ،‌ديگر مناطق آزاد كشور و يا ساير نقاط كشور از منطقه خارج مي شوند ، با تاييد سازمان معتبر خواهد بود.
ماده 8- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي صادره از منطقه را براي ثبت آماري به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ارسال نمايد.
ماده 9- صدور و خروج كالا از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز است :
1- صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه به كار رفته در آن از داخل كشور و يا خارج يا از ديگر مناطق كشور تامين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي باشد .
2- ورود كالاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي به كار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در كالاي ياد شده دريافت خواهد شد.
3- ورود كالاهاي خارجي ( اعم از كالاي مصرفي ، مواد اوليه و ماشين آلات و ساير كالاها ) كه عينا" از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي شود ،‌مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات واردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود .
4- صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج كشور كه عينا" صادر مي شوند ، موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است .
5- خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي شوند و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمركي مي باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعميريا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشا خارجي داشته باشند ، مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني براساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشند.
6- اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور ، با اجازه سازمان منطقه مجاز است .
7- خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقاط كشور( به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است ) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است .
ماده 10 – صدور يا خروج كالا از اماكن منطقه تحت هر يك از عناوين مذكور در بندهاي ماده ( 9 ) در صورت استفاده از خدمات و امكانات منطقه ،‌مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي به منطقه خواهد بود.