وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مدارك لازم جهت دريافت گواهي ثبت شركت

خروج

مدارك لازم جهت دريافت گواهي ثبت شركت

1-کپي صفحات 3، 4 و 5 شرکت نامه (چنانچه موضوع شرکت در صفحه سوم درج نشده است بايد کپي صفحه ديگري که موضوع شرکت بطور کامل در آن قيد شده باشد نيز ارائه گردد)

2-کپي اساسنامه (در مورد ثبت شعبه شرکت)

3-کپي شناسنامه و کارت ملي اعضاي اصلي هيأت مديره

4-کپي اجاره نامه

5-کپي ابلاغيه صندوق پستي يا ميز

6-اصل معرفينامه واحد ثبتي

7-فيش بانکي به مبلغ 1/000/000 ريال