وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

گيم نت، كافي نت، امور تبليغات

خروج

گيم نت، كافي نت، امور تبليغات

1-         کپي قرارداد اجاره

2-         کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-         تائيديه مديريت امور فرهنگي معاونت اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش

4-        معرفينامه بازار

5-         معرفينامه جامعه بازاريان و بازرگانان کيش

6-         يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

7-         تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

8-         تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

9-         واريز وجه عوارض پذيره