وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

خدمات حمل و نقل دريايي و هوايي

خروج

خدمات حمل و نقل دريايي و هوايي

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-کپي آخرين گواهي پايان کار

4-تائيديه شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش

5-معرفينامه بازار (در صورت فعاليت در بازارهاي خدماتي)

6-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

7-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

8-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

9-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

10-واريز وجه عوارض پذيره

11-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

12-ارائه گردش مالي