وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

اهم مسئولیت‌ها

راهبری و مدیریت پروژه‌ های مطالعاتی ، ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی جزیره کیش ،بازنگری و اصلاح فرایندهای کاری در حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه‌ گذاری ،توسعه ارتباطات بین‌ المللی در بخش‌ های سرمایه‌ گذاری و تجارت،انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌ برداری از تجارب سایر مناطق آزاد و.......

خروج

اهم مسئولیت‌ها

  • * راهبری و مدیریت پروژه‌ های مطالعاتی

  • * ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی جزیره کیش

  • * بازنگری و اصلاح فرایندهای کاری در حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه‌ گذاری

  • * توسعه ارتباطات بین‌ المللی در بخش‌ های سرمایه‌ گذاری و تجارت

  • * انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌ برداری از تجارب سایر مناطق آزاد

  • * تهیه گزارش‌ های عملکرد و سایر گزارش‌ های مورد نیاز مدیریت ارشد سازمان در زمینه‌ های اقتصادی

  • * ارایه راهکارهای توسعه و بهبود فضای اقتصادی جزیره کیش