وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ثبت شركت

• سهولت تعيين نام و موضوع • حذف بروكراسي اداري زائد و سهولت فرآيند ثبتي • ثبت شركت با سهامداران صد در صد خارجي • وجود دفاتر مجازي جهت استفاده سرمايه گذاران

خروج

ثبت شركت

• سهولت تعيين نام و موضوع: تعيين نام اشخاص حقوقي در مدت 2 روز انجام مي گيرد. ضمناً انتخاب موضوع با توجه به قوانين مناطق آزاد و به ويژه ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي با سهولت بیشتری نسبت به سرزمين اصلي صورت مي گيرد.

• حذف بروكراسي اداري زائد و سهولت فرآيند ثبتي: متقاضيان مي توانند با راهنمايي و مشاوره كارشناسان اداره ثبت شركت ها، شركت خود را ظرف مدت سه الي چهار روز به ثبت برسانند كه اين مدت زمان به نحو قابل ملاحظه اي از سرزمين اصلي و حتي ساير مناطق آزاد كمتر است و قابل رقابت با ساير مناطق آزاد جهان و كشورهاي توسعه يافته مي باشد.

• ثبت شركت با سهامداران صد در صد خارجي: به استناد ماده 2 و 5 مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، هيچ محدوديتي براي ثبت اشخاص حقوقي از حيث تابعيت وجود ندارد. سرمايه گذاران خارجي مي توانند در فعاليت هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي سرمايه گذاري نمايند.

• وجود دفاتر مجازي جهت استفاده سرمايه گذاران: اشخاص حقوقي كه فاقد اقامتگاه قانوني مي باشند مي توانند به دلخواه براي مدت 1 ماه از صندوق پستي استفاده نمايند.