وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

حمل و نقل زمینی

شبكه حمل و نقل شهري کیش با انواع راه ها و معابر، پوشش گسترده اي را در سطح جزيره ايجاد كرده است. خدمات حمل و نقل عمومي توسط دو نوع تاكسي خطي )زرد( با 128 دستگاه و تاكسي تلفني )سفيد( با 506 دستگاه )در مجموع634 دستگاه( به علاوه 79 دستگاه ميني بوس، ارائه مي شود.

خروج

حمل و نقل زمینی

شبكه حمل و نقل شهري کیش با انواع راه ها و معابر، پوشش گسترده اي را در سطح جزيره ايجاد كرده است. خدمات حمل و نقل عمومي توسط دو نوع تاكسي خطي (زرد) با 128 دستگاه و تاكسي تلفني (سفيد) با 506 دستگاه (در مجموع634 دستگاه)به علاوه 79 دستگاه ميني بوس، ارائه مي شود. يكي از مهم ترين طرح هاي توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل درون شهري جزيره کیش ، پروژه رينگ می باشد که به عرض 75 متر و به طول 27 کیلومتر(به نام بزرگراه خلیج فارس) به دور جزيره کشیده شده و قسمت اعظم آن به بهره برداری رسیده است.