وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرایند صدور كارت ورود كالا

دريافت “كارت ورود كالا” براي صادرات و وادرات در منطقه آزاد کیش از طريق مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد کیش الزامي است. كارت ورود كالا به جزيره يكش صرفاً با داشتن مجوز فعاليت اقتصادي معتبر و متناسب با موضوع آن، به صورت يك ساله و پس از پرداخت هزينه مربوط صادر مي گردد.

خروج

فرایند صدور كارت ورود كالا

دريافت “كارت ورود كالا” براي صادرات و وادرات در منطقه آزاد کیش از طريق مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد کیش الزامي است. كارت ورود كالا به جزيره کیش صرفاً با داشتن مجوز فعاليت اقتصادي معتبر و متناسب با موضوع آن، به صورت يك ساله و پس از پرداخت هزينه مربوط صادر مي گردد. شایان ذکر است اين كارت جهت ورود كالا از مبدأ ساير كشورها به مقصد جزيره کیش بوده و در گمرک سازمان منطقه آزاد دارای اعتبار است؛ همانطور که کارت بازرگانی ملی در گمرک سرزمین اصلی معتبر است. فرایند صدور کارت ورود کالا برای راهنمایی بازرگانان و سرمایه گذاران در دیاگرام زیر تبیین شده است.

مدارك مورد نياز براي دریافت كارت ورود كالا

* تكميل و ارائه فرم درخواست كارت ورود كالا

* ارائه يك قطعه عكس 4* 3 (براي اشخاص حقوقي عكس مدير عامل)

*ارائه رسيد از امور مالي سازمان مبني بر پرداخت هزينه صدور كارت

Image title