وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مهندسی مجدد فرایندهای معاونت اقتصادی

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

مهندسی مجدد فرایندهای معاونت اقتصادی

دلیل اصلی اجرای طرح

*  بهینه‌ سازی، ارتقاء نظام ‌مندی و یکپارچه ‌سازی فرایندهای درون‌ سازمانی

*  بهبود خدمات ‌دهی به ذینفعان برون سازمانی شامل سرمایه ‌گذاران و متصدیان فعالیت‌های اقتصادی/ بازرگانی/ تجاری

شرح خدمات طرح

*  تقویت و چابک ‌سازی فرایند تصمیم ‌گیری

*  اتخاذ رویکرد کنش ‌گر در فعالیت‌های بازاریابی معاونت در مقابل وضعیت واکنش‌ گر کنونی

*  رتبه ‌بندی سرمایه‌ گذاران و طرح‌ های سرمایه‌ گذاری و استفاده از نتایج، در نوبت ‌دهیِ دریافت خدمات معاونت

*  تعریف نظام مشخص ارزیابی و سنجش فعالیت واحدها، بهبود شاخص‌های کلیدی عملکرد موجود

اهداف اجرای طرح

*  حصول اطمینان از ناظر بودن قوانین و الزامات بر فعالیت‌ها از طریق اعمال صحیح درگاه‌ های کنترلی در فرایندها

*  اضافه کردن فعالیت‌هایی به فرایندها به منظور شناخت نیازهای ذینفعان مانند نظرسنجی از ذینفعان، دریافت آمار شکایات مرتبط از سایرين