وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

آیین نامه ها ، قوانین و مقررات

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/06/1372 مجلس شوراي اسلامي - اساسنامه منطقه آزاد تجاري - صنعتي - چگونگي اخذ عوارض در مناطق آزاد - مقررات اشتغال نيروى انسانى، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد - مقررات اشتغال نيروى انسانى، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد

خروج

آیین نامه ها ، قوانین و مقررات

- كليات آیین نامه

- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/06/1372 مجلس شوراي اسلامي 

- اساسنامه منطقه آزاد تجاري - صنعتي 

- چگونگي اخذ عوارض در مناطق آزاد 

- مقررات اشتغال نيروى انسانى، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد 

- ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و کسور بازنشستگى بيمه‎شدگان در مناطق آزاد تجارى- صنعتى جمهورى اسلامى ايران 

- عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد 

- مقررات سرمايه‎گذارى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى 

- ثبت شرکت ها و مالکيت هاي صنعتي و معنوي 

- استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد