وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تسهيلات ويژه - نقل و انتقال كالاهاي توليدي

خروج

تسهيلات ويژه - نقل و انتقال كالاهاي توليدي

توضیحات :

1- واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق موضوع بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور،معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته،به قيمت كل كالا توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است وعلاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار،مشمول شرط غير مجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد.

2- نسبت مذكور در بند(1) اين تصويب نامه،توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه زيربط،وزارت بازرگاني،بانك مركزي،گمرك ايران،شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي(دبيرخانه) و سازمان منطقه
مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي ياد شده تشكيل مي شود،تعيين مي گردد.

3- به منظور ثبت گمركي واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان هاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نياز گمرك را براساس جدولي كه به همين منظور توسط گمرك ايران تهيه مي شود ،به گمرك اعلام نمايند.