وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرایند امور گمرکی و ترخیص کالا

انجام امور و تشریفات گمرکی در منطقه آزاد کیش توسط دو نهاد گمرک جمهوری اسامی ایران و گمرک منطقه آزاد کیش انجام می شود.

خروج

فرایند امور گمرکی و ترخیص کالا

انجام امور و تشریفات گمرکی در منطقه آزاد کیش توسط دو نهاد گمرک جمهوری اسامی ایران و گمرک منطقه آزاد کیش انجام می شود. صادرات و وارداتِ کالاهای دارای مبدأ خارج از کشور، و همچنین صادرات کلیه کالاها از جزیره کیش به خارج از کشور، در گمرک سازمان منطقه آزاد؛ و امور گمرکیِ مربوط به کالاهای دارای مبدأ داخل کشور، در گمرک جمهوری اسامی ایران انجام می گیرد. ترخیص کالا از گمرک سازمان در دیاگرام زیر نشان داده شده است.

Image title