وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مدارك لازم جهت ثبت شعبه

خروج

مدارك لازم جهت ثبت شعبه

- اصل يا كپي برابر اصل كليه مدارك ثبتي (دو سري) 

- اصل يا كپي برابر اصل روزنامه رسمي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات شركت (دو سري)

- اصل يا كپي برابر اصل روزنامه رسمي آگهي تصميم براي تشكيل شعبه شركت در جزيره كيش (توسط مجمع عمومي فوق العاده يا هيئت مديره مطابق مفاد اساسنامه) 

- نامه اداره ثبت مبدأ مبني بر ارسال مدارك شعبه (در صورتيكه ارسال مدارك توسط اداره ثبت صورت گيرد) 

- كپي برابر اصل شناسنامه و كارت ملي كليه اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و مدير شعبه (A4) (دو سري)

- واريز مبلغ 1.250.000 ريال به حساب جاري سازمان منطقه آزاد كيش

- واريز مبلغ 1.000.000 ريال به حساب جاري سازمان منطقه آزاد كيش

تذكر مهم: براي اعلام آدرس شعبه شركت در صورتجلسه ، قبلاً با مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد كيش هماهنگي لازم صورت گيرد .