وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مقررات بيمه ، تامين اجتماعي واشتغال

خروج

مقررات بيمه ، تامين اجتماعي واشتغال

توضیحات :

ماده 1- در اين تصويب نامه واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي ورد :

كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران

مناطق : مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي

سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي

مقررات : مقررات موضوع ماده (‌12 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي در مورد اشتغال نيروي انساني ،‌ بيمه و تامين اجتماعي

كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند.

كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كند.

كارگاه : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل مؤسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ،‌ساختماني ،‌ترابري مسافري ،‌ خدماتي ، تجاري ،‌توليد ، اماكن عمومي و امثال آنها.

مزد : وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.

مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل

حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود ، حقوق ناميده مي شود.

مدت كار : مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد.

ماده 2- كليه كارگران ، كارفرمايان و كارگاه هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب نامه هستند.

تبصره – اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا" توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود ، مشمول مقررات اين تصويب نامه نخواهند بود.

ماده 3- نظارت براجراي مقررات اين تصويب نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه مي تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت هاي لازم را اخذ نمايد و درصورت عدم انجام تعهدات ياد شده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت نامه هاي اخذ شده ،‌ تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.

ماده 4- سازمان هر منطقه با همكاري و مشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تامين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن ، تاسيسات ورزشي ،‌ خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.

ماده 5- وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه ،‌ واحد كار و خدمات اشتغال را در هريك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار ،‌ نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.

تبصره 1- سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزير كار و امور اجتماعي منصوب مي شود .

تبصره 2- سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.

ماده 6- بازرسان كار از كارگاه هاي مشمول اين تصويب نامه بازرسي به عمل مي آورند . كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه هاي قانوني بازرسان كار در فرصت هاي مقرر اقدام نمايند.

تامين اجتماعي :

ماده 46 – سازمان هرمنطقه آزاد مكلف است راسا" يا با مشاركت سازمان تامين اجتماعي و يا شركت هاي بيمه نسبت به تاسيس «‌ صندوق يا صندوق هايي » به منظور ارايه خدمات درماني ،‌غرامت دستمزد ايام بيماري ، بار داري ، از كارافتادگي جزيي و كلي ، بازنشستگي ، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد اقدام نمايد.

تبصره – سازمان تامين اجتماعي مي تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در مناطق آزاد براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي اقدام نمايد.

ماده 47- آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق ازاد كه در گذشته مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخته اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب نامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدي مي توانند سوابق خود را منتقل سازند .

تبصره – ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به سوابق اين گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تائيد شوراي عالي مناطق آزاد خواهد رسيد .

ماده 48- اتباع خارجي كه درمناطق آزاد به كار اشتغال دارند مي توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.

ماده 49- اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد از حيث خدمات درماني مشمول مقررات « بيمه گر» خواهند بود . به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام پذير خواهد بود.

ماده 50- ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل صندوق يا صندوق ها و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق ها و سازمان تامين اجتماعي و يا ديگر شركت هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه شوراي عالي و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد خواهد رسيد.