وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ثبت نمایندگی کالاهای خارجی و خدمات پس از فروش

خروج

ثبت نمایندگی کالاهای خارجی و خدمات پس از فروش

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي عرضه كننده كالا و خدمات كه داراي مجوز فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد كيش مي باشند مكلفند با ارائه مدارك لازم نسبت به ثبت نمايندگي كالا و خدمات اقدام نمايند. چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در منطقه داراي گواهي ثبت نمايندگي صادره وزارت بازرگاني باشند مي توانند با ارائه اصل و تصوير برابر اصل شده گواهي موصوف، نسبت به ثبت نمايندگي كالاي خود اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز

 -  ارائه درخواست كتبي ثبت

 -  تكميل و امضاي فرم خلاصه اطلاعات ثبت نمايندگي توسط متقاضي

 -  تكميل و امضاي فرم تعهدنامه متقاضي نمايندگي

 -  ارائه يك نسخه تصوير اساسنامه شركت (كپي برابر اصل)

 -  آگهي تأسيس شركت و آخرين تغييرات مندرج در روزناه جهت اشخاص حقوقي

 -  اصل و تصوير مجوز فعاليت اقتصادي و كارت بازرگاني معتبر (كپي برابر اصل)

 -  ارائه موافقت نامه رسمي (قرارداد) منعقده فيمابين شركت توليد كننده خارجي (مادر) با شركت ايراني و مهر تأييد اتاق بازرگاني صنايع كشور مبدأ و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ به انضمام ترجمه رسمي آن و مهر تأييد اداره فني قوه قضائيه

 -  موافقت نامه (قرارداد) بايد از شركت اصلي (مادر) يا نمايندگي داراي اختيار فروش و يا خدمات پس از فروش صادر و حاوي مطالب روشن و شفاف مربوط به مدت، نحوه فسخ و تسويه حساب ارجاع داوري و ... كه چارچوب آن مطابق شرايط عمومي موافقت نامه هاي (قراردادي) بين المللي تهيه شده باشد.