وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

کرايه دوچرخه / کلوپ تفريحات دريايي

خروج

کرايه دوچرخه / کلوپ تفريحات دريايي

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت

3-کپي قرارداد اوليه زمين

4-تائيديه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش

5-يک قطعه عکس مديرعامل / شخص

6-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

7-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

8-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

9-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

10-واريز وجه عوارض پذيره