وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

نحوه واردات محصولات اوليه و محصولات توليدي

خروج

نحوه واردات محصولات اوليه و محصولات توليدي

توضیحات :

• نحوه واردات محصولات اوليه
ورود مواد اوليه وقطعات منفصله،راسا" توسط واحد هاي توليدي كشور به صورت بدون انتقال ارز ،از مناطق آزاد به داخل كشور در چارچوب سقف واردات سالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز مي باشد.

• نحوه واردات محصولات توليدي
1- واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري-صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش،اقدام به توليد يا بازسازي با مشخصات فني خاص نموده واين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت وعرضه
به بازار مصرف نمي باشد،مي توانند نسبت به انتقال صددرصد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند،
مشروط برآنكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كمسيون تعيين ارزش افزوده – موضوع تصويب نامه شماره
52173/ت 16003ك مورخ 4/10/1374 –حداقل معادل هفتاد درصد ،ارزش افزود داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي يابد توسط كمسيون مذكورتعيين خواهد شد.
حقوق گمركي وسود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليدات ياده شده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.