وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

نظارت بر مصرف سوخت

خروج

نظارت بر مصرف سوخت

• مدارك مورد نياز:

 - ثبت نام درسامانه درخواست فراورده هاي نفتي 

 - مراجعه به مديريت بازرگاني جهت تأييد فرم درخواست در سامانه فرآورده هاي نفتي به همراه اصل مجوز فعاليت اقتصادي معتبر