وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ساخت تصفیه خانه فاضلاب

خروج

ساخت تصفیه خانه فاضلاب

ساخت تصفیه خانه فاضلاب

1-عنوان پروژه:
ساخت تصفیه خانه فاضلاب
2- تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی :

مطابق با طرح جامع جزیره، یک تصفیه خانه برای تصفیه روزانه 30000 متر مکعب فاضلاب، شامل: تصفیه خانه اصلی و فرآیندهای تکمیلی که شامل گند زدایی، فیلتراسیون و سایر عملیات جانبی نیز می باشد، پیشنهاد گردیده است.
3- محل اجرای پروژه :

جنوب جزیره، در محل تصفیه خانه فاضلاب جنوب
4- حجم عملیات عمرانی پروژه :

با توجه به مطالعات فاز صفر انجام شده توسط مشاور پروژه، ظرفیت تصفیه خانه 30 هزار متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که حجم عملیات عمرانی در مطالعات فازهای بعدی استخراج می گردد.
5- پیشرفت فیزیکی پروژه :

مطالعات فنی پروژه در فاز صفر انجام شده است.
6-  زمان بندی دوره اجرای پروژه :

مدت زمان اجرای پروژه 36 ماه برآورد گردیده است.
7- برآورد هزینه پروژه :

هزینه اجرای این پروژه حدود 400 میلیارد ريال برآورد گردیده است.
8- روش باز پرداخت دیون:

با توجه به انتفاع حاصل از فروش پساب پروژه برای مصارف آبیاری در جزیره، این پروژه در قالب قرارداد BOT و یا EPCF به سرمایه گذاران دارای صلاحیت اعطا می گردد.
9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی :

سازمان منطقه آزاد کیش کلیه تضامین مورد نیاز را به سرمایه گذاران ارایه می دارد.