وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

نحوه صدور جواز تاسیس

خروج

نحوه صدور جواز تاسیس

به طور كلي مجوزهاي لازم براي ايجاد واحدهاي صنعتي به جواز تاسيس (موافقت اصولي)، پروانه بهره برداري (جهت كارخانه هاي توليدي و صنعتي)، پروانه فعاليت كارگاهي ويا انبارداري (جهت كارگاههاي توليد مصالح ساختماني و يا انبار) و قرارداد واگذاري زمين محدود شده است.

الف – مجوز سرمايه گذاري صنعتي (جواز تاسيس)
مجوزي است كه متقاضي پيش از انجام مطالعات و بررسي ها و تكميل و ارايه پرسش نامه مربوط به احداث واحد صنعتي آن را دريافت نموده و با رعـايت ضــوابط ومقررات مربوطه اقدام به عمليات اجرايي و خريد و نصب ماشين آلات و راه اندازي آزمايشي مي نمايد.

ب – قرارداد محل (قطعي يا استيجاري)
مدركي است كه زمين و يا محل موضوع قرارداد را در اختيار متقاضي آن قرارداده تا كليه تعهدات ناشي از مفاد آن را به اجرا درآورد.

پ – مجوز بهره برداري صنعتي (پروانه بهره برداري)
مجوزي است كه دارنده جواز تاسيس پس از انجام مراحل مربوط به ايجاد، تكميل و راه اندازي واحد صنعتي به منظور بهره برداري دايم و يا موقت دريافت مي نمايد. پس از اخذ پروانه بهره برداري سرمايه گذار مي بايست جهت اخذ مجوز فعاليت اقتصادي اقدام نمايد.

ت – پروانه فعاليت كارگاهي، انبار داري يا خدماتي
مجوزي است كه به دارندگان زمين در شهرك كارگاهي و يا صاحبان زمين هاي آزاد در سطح جزيره و به منظور توليد مصالح ساختماني و يا به فعاليت انبارداري مشغول هستند داده مي شود.


نحوه صدورجواز تاسيس
• دريافت مجوز سرمايه گذاري صنعتي (جواز تاسيس)

كليه افراد حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي با درنظر گرفتن اولويت هاي صنعتي در جزيره كيش مي توانند نسبت به دريافت جواز صنعتي اقدام نمايند.

مراحل دريافت جواز تاسيس:

1- ارائه درخواست كتبي به دبيرخانه

2- تكميل پرسشنامه ،‌‌مدارك مالي ، كاري و قرارداد معتبر محل به همراه مدارك شخص حقيقي و حقوقي به كارشناس مربوطه ارائه گردد ( در مواردي كه سرمايه گذار متقاضي واگذاري زمين صنعتي باشد بايستي طرح در كميسيون اقتصادي مطرح و پس از ابلاغ مصوبه ساير مراحل زير جهت صدور جواز تاسيس انجام خواهد شد ) .

3- پس از بررسي كارشناس و تائيد مدرك ،‌ارائه فيش مالي به مبلغ 5.000.000 ريال به حساب سازمان به كارشناس

4- تكميل فرمت جواز تاسيس و پس از تائيد و امضاء‌ مديريت تحويل دبيرخانه مي گردد .

5-اخذ جواز تاسيس از دبيرخانه توسط  متقاضي

توضيح: اعتبار جواز تاسيس جهت انعقاد قرارداد زمين يكسال ميباشد. پس ازگذشت يكسال درصورت صلاحديد مديريت صنايع جواز تاسيس قابل تمديد است.