وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ورود قطعات فني دست دوم

خروج

ورود قطعات فني دست دوم

• مدارك مورد نياز:

 - ارائه تأييديه مكانيكي در خصوص از رده خارج بودن قطعه درخواستي ازقبيل موتور، گيربكس و ... (تعميرگاه مربوطه مي بايست داراي مجوز فعاليت اقتصادي معتبر باشد )

 - ارائه فرم اطلاعات خودرويي معتبر و به روز از اداره راهنمايي و رانندگي كيش جهت احراز مالكيت خودرو

 - ارائه صورتحساب ( اينويس ) و قبض انبار به نام متقاضي

 - گزارش بازديد كارشناس