وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شاخص های کلیدی کل کشور

خروج

شاخص های کلیدی کل کشور

شاخص      سال       مقدار     واحد
جمعیت1390      
75.149.669   
      نفر
نرخ رشد جمعیت1385-1390  
1.29       
     درصد
میزان شهرنشینی1390      
71.4       
     درصد
بعد خانوار1390      
3.5         
       نفر
امید به زندگی در بدو تولد مردان1390      
72.1        
      سال
امید به زندگی در بدو تولد زنان1390      
74.6        
       سال
نرخ باسوادی 6 ساله و بیشتر1390      
84.7        
     درصد
نرخ مشارکت اقتصادی    بهار 139438         
      درصد
نرخ بیکاری   بهار 139410.8        
      درصد
ضریب جینی1392     
0.365       
 
ضریب نفوذ اینترنت ( 10 ساله و بیشتر)1390     
17.5        
      درصد 
نرخ تورم   مهر 139413.3        
     درصد
نرخ رشد اقتصادی (با نفت)1392     
-2.2         
     درصد
نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت)1392     
-2          
     درصد
نرخ رشد اقتصادی1393     
2.4         
     درصد