وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

زیرفرایند ثبت شركت ( براي اشخاص حقوقي )

مدارک لازم برای ثبت شرکت به تفکیک شرک ت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص در این قسمت عنوان می گردد

خروج

زیرفرایند ثبت شركت ( براي اشخاص حقوقي )

مدارک لازم برای ثبت شرکت به تفکیک شرک ت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص در این قسمت عنوان می گردد و در ادامه فرایند ثبت شرکت در قالب دیاگرام شماره 6 به منظور راهنمایی و اطاع متقاضیان به صورت شماتیک قابل رؤیت است