وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

صنعتي، انبارداري (مجوز فقط به نام دارنده پروانه صنايع صادر خواهد شد)

خروج

صنعتي، انبارداري (مجوز فقط به نام دارنده پروانه صنايع صادر خواهد شد)

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-کپي آخرين گواهي پايان کار

4-کپي پروانه صنعتي از مديريت صنايع سازمان منطقه آزاد كيش

5-تائيديه واحد روابط عمومي سازمان

6-معرفينامه سنديکاي صاحبان صنايع کيش

7-معرفينامه مديريت پاساژ توليد ارم (در صورت فعاليت در پاساژ توليد ارم)

8-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

9-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

10-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

11-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

12-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

13-واريز وجه عوارض پذيره

14-ارائه گردش مالي