وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تجاري

خروج

تجاري

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-کپي آخرين گواهي پايان کار

4-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

5-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

6-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

7-تائيديه موسسه توسعه سلامت كيش (جهت مشاغل مرتبط)

8-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

9-واريز وجه عوارض پذيره

10-معرفينامه بازار

11-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

12- معرفينامه جامعه بازاريان و بازرگانان کيش

13- ارائه گردش مالي