وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مراحل ثبت شركت

خروج

مراحل ثبت شركت

- دريافت دفترچه هاي ثبت شركت از اداره ثبت شركتها و امضاي صفحات مربوطه توسط كليه اعضاء 

- قبل از تكميل دفترچه ها يكسري كپي از صفحه 1 تا صفحه 8 جهت چك نويس تهيه گردد. 

- تكميل دفترچه ها پس از تأييد چك نويس 

- تعيين نام 

- واريز هزينه هاي ثبتي به حساب سازمان منطقه آزاد كيش

- 1.050.000 ريال (بابت حداقل سرمايه كه 1.000.000 ريال مي باشد) الي 2.050.000 ريال ( بابت حداكثر سرمايه) 

- 1.000.000 ريال بابت صدور مجوز ثبتي 

- تشكيل پرونده

- مراجعه به شركت سرمايه گذاري جهت دريافت قرارداد صندوق پستي (درصورت گرفتن صندوق پستي)

- مراجعه به مديريت بازرگاني و اخذ مجوز موقت فعاليت اقتصادي جهت ثبت شركت 

- ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شركتها و دريافت آگهي تأسيس شركت