وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

حمل و نقل درون شهري، رنت كار

خروج

حمل و نقل درون شهري، رنت كار

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-تائيديه واحد حمل و نقل شرکت توسعه و سرمايه گذاري کيش

4-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

5-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

6-معرفينامه بازار

7-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

8-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

9-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

10-واريز وجه عوارض پذيره

11-ارائه گردش مالي