وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

جدول ماندگاري براي برخورداري از عوارض ورود و شماره گذاري خودروهاي جايگزين در منطقه آزاد كيش در فاصله

خروج

جدول ماندگاري براي برخورداري از عوارض ورود و شماره گذاري خودروهاي جايگزين در منطقه آزاد كيش در فاصله

رديف

نوع خودرو

سال ساخت مجاز خودرو براي برخورداري از معافيت 

مدت ماندگاري به سال

پايان ماندگاري با مقررات سال 1391

معافيت براي جايگزيني با مقررات 1391 **

1

سواري و حمل بار غير عمومي

2002 يا 1381

10 الي 11

تا پايان سال 1391

معافيت يك و دو

2

سواري عمومي (تويوتا كمري)

2004 يا 1383

8 الي 9

تا پايان سال 1391

معافيت يك و دو

3

سواري عمومي (تويوتا كرولا)

2005 يا 1384

7 الي 8

تا پايان سال 1391

معافيت يك و دو

4

حمل بار عمومي

2005 يا 1384

7 الي 8

تا پايان سال 1391

معافيت يك و دو1- سواري : شامل سواري، SUV ، ون، ميني بوس، اتوبوس


2- معافيت : عبارتست از معافيت يك ( عوارض ورود ) ‌و معافيت دو ( عوارض پلاك گذاري )


 3- سواري عمومي: مدت ماندگاري تويوتا كمري 8 سال و تويوتا كرولا 7 سال

  • تاریخ شروع : 14/04/1391