وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پيمانكاري

خروج

پيمانكاري

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه / قرارداد اوليه زمين

3-کپي آخرين گواهي پايان کار/ پروانه ساختمان معتبر

4-تائيديه معاونت عمراني سازمان

5-ارائه قرارداد معتبر پيمان کاري

6-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

7-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

8-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

9-کپي پروانه ساختمان معتبر

10-معرفينامه جامعه بازاريان و بازرگانان کيش

11-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

12-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

13-معرفينامه بازار

14-واريز وجه عوارض پذيره

15-ارائه گردش مالي