وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شرح وظايف اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي

خروج

شرح وظايف اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي

- نظارت بر رعايت مقررات ايزو

- نظارت بركليه امور ثبتي و كاركنان واحد

- امضاء و تأييد كليه آگهي هاي ثبتي (اعم از ثبت شركتها و تغييرات) 

- تعيين نام شركتها با توجه به اختيارات تفويضي از سوي مدير حقوقي سازمان

- تأييد كليه پيش آگهي ها و پيش نويس هاي مربوط به واحد ثبت شركتها 

- انجام امور مربوط به مالكيتهاي معنوي و ايجاد هماهنگي در اين رابطه با اداره ثبت شركتهاي تهران 

- ارائه راهكارهاي مناسب در جهت اصلاح فرايند ثبت شركتها با استفاده از رهنمودهاي مديريت حقوقي 

- ارائه مشاوره حقوقي درزمينه امور ثبتي به متقاضيان 

- پاسخگوئي « اعم از حضوري و يا كتبي » در امور مطروحه در محاكم قضايي كه مرتبط با اداره ثبت شركتها مي باشند. 

- انجام كليه تغييرات و تصميمات مربوط به ثبت شركتها 

- نگارش و ارائه پاسخ كليه استعلام ها اعم از ( اتاق بازرگاني، بانكها، دفترخانه ها، مراجع قضايي ) 

- نگارش پيش نويسي آگهي ثبت شركتها 

- بررسي مدارك ثبتي 

- تشكيل پرونده جهت تأسيس شركتها 

- ثبت دفاتر اعم از تأسيسات و تغييرات 

- انجام كليه امور مربوط به نشريات « اعم از دسته بندي روزنامه ها، تعيين مبالغ واريزي از سوي متقاضيان و انجام نامه نگاري با امور مالي در اين ارتباط » 

- تهيه آمار اعم از ماهيانه و ساليانه 

- انجام كليه امور مربوط به بايگاني «اعم از بايگاني روزنامه رسمي، نامه هاي اسكن شده پرونده ها و دسته بندي آگهي هاي اسكني و روزنامه اي» 

- پيگيري ارسال نامه هاي واحد ثبت شركتها به مراجعي چون دارايي، محاكم قضايي و غيره 

- پلمپ دفاتر