وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

کارت ورود کالا

خروج

کارت ورود کالا

دريافت کارت ورود كالا براي صادرات و واردات در منطقه آزاد کيش از طريق مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد کيش الزامي است. کارت ورود كالا به کيش متناسب با مجوز فعاليت اقتصادي به صورت يک ساله و پرداخت هزينه مربوطه صادر خواهد شد.

كارت ورود كالا صرفاً جهت ورود كالا از مبدأ ساير كشورها به مقصد جزيره كيش بوده و در ساير گمركات (سرزمين اصلي) فاقد اعتبار مي باشد. همچنين كارت بازرگاني سرزمين اصلي نيز در گمركات كيش فاقد اعتبار مي باشد.

• انواع کارت هاي ورود كالا

-کارت عام: براي صادرات و واردات کالاهاي بازرگاني كه صرفاً به فعالين در كاربري تجاري و اداري و با توجه به موضوع شركت اعطا خواهد شد.

-کارت خاص: براي فعاليت هاي صنعتي، خدماتي، هتلداري، تجاري، كارگاهي و حمل و نقل دريايي و هوايي