وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شعب بيمه هاي فعال در منطقه

خروج

شعب بيمه هاي فعال در منطقه

رديف

نام بيمه

شعبه

نام مديرشعبه

تلفن

آدرس

1

بيمه ايران معين

كيش

آقاي اردشيري

4422397 4422297

خيابان سنايي - مجتمع بانك ها - قطعه Bo 182

2

بيمه حافظ

كيش

خانم رجاء

4455630-3

بلوار انديشه -  قطعه MBO 13 - طبقه اول واحد  1

3

بيمه اميد

كيش

خانم رضايي

4455875-7

بلوار انديشه - قطعه NBO 8 - طبقه همكف - واحد  1

4

بيمه اتكائي امين

كيش

آقاي كيائي

4420785-7

بلوار انديشه - قطعه NBO 116- طبقه همكف
5بيمه آسماريكيشآقاي فروزان فر4421491-2روبروي هايپرماركت - ويلاهاي مرواريد - جنب املاك دانيال

6

بيمه توسعه

كيش

آقاي ولي زاده

4420931

4423736

خيابان سنايي- مجتمع بانك ها - ساختمان مهتا ويستا - طبقه اول