وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

حمل و نقل دریایی

بندرگاه کیش ظرفيت سالانه 5/ 3 ميليون تن انبارداري و باراندازي كالا، قابليت پذيرش 730 هزار مسافر ورودي و خروجي در سال و ظرفيت پذيرش شناورهایی با حداكثر تناژ 12000 تن را دارا است.

خروج

حمل و نقل دریایی

بندرگاه کیش ظرفيت سالانه 5/ 3 ميليون تن انبارداري و باراندازي كالا، قابليت پذيرش 730 هزار مسافر ورودي و خروجي در سال و ظرفيت پذيرش شناورهایی با حداكثر تناژ 12000 تن را دارا است. این ظرفیت در آینده به سالانه 7میلیون تُن با امکان پهلوگیری شناورهای 35000 تُنی افزایش خواهد یافت.