وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مدارك لازم جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

خروج

مدارك لازم جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

* تکمیل فرم درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد 

* آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی ( برای اشخاص حقوقی)

* تصویر پروانه بهره برداری صنعتی صادره از مدیریت صنایع سازمان منطقه آزاد کیش

* تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجاري (درصورتیکه به تشخیص مراجع ذیصلاح نیاز به ثبت نام تجاري براي فرآورده هاي خاصی وجود نداشته باشد، پروانه کاربرد علامت استاندارد اعـم از اجبـاري یا تشویقی بدون ذکر نام تجاري صادرخواهد شد)

* فرم تکمیل شده پرسشنامه اطلاعات فنی 

* اظهارکتبی بالاترین مقام مسئول واحد متقاضی مبنی بر دارا بودن آزمایـشگاه کنتـرل کیفیـت اختـصاصی و یـا موارد خاص با تشخیص مدیرکل اسـتان، ارائـه قـرارداد رسـمی بـراي انجـام بخـشی از آزمونهـا توسـط سـایر آزمایشگاههاي مورد قبول سازمان براي محصول مورد نظر.

* یادآوری: براساس تشخیص اداره کل نظارت بر اجراي استاندارد، این بند برحسب مورد براي برخـی از واحـدهاي خدماتی کاربرد ندارد.

* ارائه پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت براساس آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مـدیران کنتـرل کیفیت

* ارائه مدارك لازم مبنی بر دارا بودن کد ملی (ایران کد)

* پرداخت کارمزدهاي خدماتی مرتبط با صدور پروانه توسط واحد متقاضی

یادآوري:

 متقاضیانی که تمایل به تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد را دارند میبایست 30 روزقبل از پایان تاریخ اعتبـار پروانـه کاربرد علامت استاندارد ، درخواست خود را به اداره استاندارد کیش تسلیم نمایند و اداره استاندارد پـس از بررسی پرونده واحد تولیدي یا خدماتی، انجام تسویه حساب و نمونه برداري و انطباق آن با استاندارد ملی مربوطه اقدام به تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد می نماید.